Villkor

 1. ALLMÄNT
  1.1.Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller endast när du som konsument
  genomför ett köp via sunnesommarland.se och därtill hörande sidor
  (”Webbplatsen”). Ditt köp innebär att avtal ingås mellan dig och First Camp Sverige
  AB med organisationsnummer 556618–9873. För att kunna göra ett köp via
  Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren
  förbinder du dig att följa Villkoren i sin helhet. Genomförd beställning innebär att du
  godkänner våra köpevillkor och du väljer själv om dina uppgifter registreras i vårt
  kundregister.
  För att göra ett köp på Webbplatsen måste du ha fyllt 18 år. Sunne Sommarland
  accepterar inte kreditköp av personer under 18 år. Sunne Sommarland förbehåller
  sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra ditt köp (vid exempelvis felaktiga
  personuppgifter eller betalningsanmärkningar). Sunne Sommarland har rätt att
  neka beställningar av fysiska produkter om leveransadressen är utanför Sverige
  eller är felaktig.
  Sunne Sommarland reserverar sig för eventuella skrivfel på Webbplatsen.
  1.2 Betalningsinformation Vi accepterar betalning via kort.
  1.3 Personuppgifter
  Personuppgifter som du lämnat till oss i samband med köp kommer att användas
  av oss på Sunne Sommarland för att vi ska kunna behålla vår relation med dig som
  kund. Det betyder att vi inte lämnar ut dina personuppgifter eller e-postadress till
  tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller
  liknande begär uppgifter. Vill du göra någon ändring av uppgifterna eller bli
  borttagen ur registret gör du det lättast genom att kontakta oss.
  1.4 Integritetspolicy
  First Camp Sverige, där Sunne Sommarland ingår, behandlar dina personuppgifter
  enligt gällande personuppgiftslagstiftning.
 2. Sunne Sommarlands kontaktuppgifter m.m.
  Bolagets namn: First Camp Sverige AB
  Organisationsnummer: 556618–9873
  Telefonnummer (växel): 0565-167 70
  E-postadress: sunnesommarland@firstcamp.se
  Postadress: Sunne Sommarland, Kolsnäsvägen 4, 68635 Sunne
 3. Bindande avtal
  3.1 Ett bindande avtal om köp är ingånget först när Sunne Sommarland skickar dig
  en orderbekräftelse per e-post. Spara denna orderbekräftelse för eventuella
  kontakter med Sunne Sommarland avseende ditt köp.
 4. Kunduppgifter
  4.1. När du genomför ett köp kommer du att bli ombedd att uppge vissa
  personuppgifter. Du ansvarar för att de uppgifter som du fyller i är korrekta och
  fullständiga.
 5. Priser och betalning
  5.1 Vid köp via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Pris
  anges i svenska kronor och inklusive moms. Utöver det totala pris som anges i
  ”kassan” tillkommer inga ytterligare kostnader för dig.
  5.2 Endast de betalningsmetoder som går att välja i ”kassan” accepteras av Sunne
  Sommarland.
 6. Parkprodukter
  6.1 De värdebevis du kan köpa att använda i Sunne Sommarlands park kallar
  Sunne Sommarland för parkprodukter (”Parkprodukter”). Det avser entrébiljetter
  och säsongskort. Vad som anges i kapitel 6 gäller endast vid köp av
  Parkprodukter.
  6.2 Efter att du genomfört ditt köp får du en orderbekräftelse via mejl som
  innehåller biljetten som en PDF-fil.
  6.3 Om du tappat bort dina biljetter kontaktar du oss på
  sunnesommarland@firstcamp.se i god tid innan besöket mot uppgift om din, vid
  köptillfället, angivna e-postadress.
  6.4 Parkprodukter är endast giltiga enligt de förutsättningar som anges i
  beskrivningen av varje specifik produkt. Observera att Parkprodukter är giltiga ett
  visst år, och att Sunne Sommarland inte återbetalar köpta Parkprodukter för att de
  inte hämtats ut eller nyttjats under det aktuella året.
  6.5 Du förbinder dig, i och med köpet, att följa Sunne Sommarlands vid var tid
  gällande Parkregler samt att följa Sunne Sommarlands personals anvisningar. Om
  du brister i detta avseende får Sunne Sommarlands vägra fullgöra avtalet. Detta
  innebär att du får lämna parken och att dina Parkprodukter är förbrukade. Ingen
  ersättning utgår till dig för minskat värde av tjänsten. I de fall Parkprodukten är
  någon typ av säsongskort ska Sunne Sommarland, under förutsättning att Sunne
  Sommarland mottagit dina kontaktuppgifter, meddela dig skriftligen att
  Parkprodukten är förbrukad.
  6.6 Sunne Sommarland garanterar att den tjänst som är kopplad till köpt
  Parkprodukt fullgörs enligt produktens beskrivning. Sunne Sommarland lämnar
  inga garantier avseende köer eller attraktioners och spels drift, eftersom dessa i
  stor utsträckning ligger utanför Sunne Sommarlands kontroll. Sunne Sommarland
  vill också förtydliga att köpt Parkprodukt endast kan nyttjas under
  Sommarlandsparkens öppettider. De Parkprodukter som ger dig rätt att åka i
  Sunne Sommarlands attraktioner, omfattas av de restriktioner som framgår av
  Sunne Sommarlands längdgränser och vid var tid gällande säkerhetsregler.
  Giltighet
  Datumstyrda biljetter till paviljonger gäller endast vald dag. Dessa biljetter är
  förbrukade efter giltighetsdatumet och kan ej nyttjas annan dag.
 7. Övriga regler
  8.1 Säsongskorten är personliga och är endast giltiga för de personer vars namn
  angivits vid köpet och som framgår av respektive säsongskort och den bild vi tagit
  på er eller den ni själv laddat upp.
  8.2 Du är medveten om att våra besökares säkerhet alltid är högsta prioritet för
  Sunne Sommarland. Du åtar dig därför att alltid följa Parkregler och Sunne
  Sommarlands personals uppmaning. Du åtar dig också att under ditt besök inte:
  Ta med dig alkoholhaltiga drycker in i parken
  Uppträda märkbart berusad
  Bryta mot lag eller de lokala ordningsföreskrifterna
  Störa den allmänna ordningen eller motarbeta Sunne Sommarland eller polisens
  arbete med att upprätthålla ordningen, eller
  Bryta mot ett mellan dig och Sunne Sommarland ingånget avtal.
  Om du brister i detta avseende får Sunne Sommarland vägra fullgöra avtalet. Detta
  innebär att du får lämna parken och att dina biljetter är förbrukade. Ingen
  ersättning utgår till dig för minskat värde av tjänsten.
 8. Reklamation
  9.1 Om du upplever att det du handlat av Sunne Sommarland inte uppfyller dina
  förväntningar rekommenderas du i första hand att kontakta Sunne Sommarland.
 9. Befrielsegrunder
  10.1 Varken Sunne Sommarland eller du ansvarar för brister i fullgörandet av
  avtalet, om detta beror på en befrielsegrund som meddelas till motparten utan
  dröjsmål. En befrielsegrund är en allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda,
  blixtnedslag, ändrad myndighetsbestämmelse, terroristattack, tekniska problem
  eller liknande omständighet som avsevärt försvårar partens fullgörande av avtalet
  och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna. Även när en
  underleverantör till Sunne Sommarland drabbas av en sådan omständighet utgör
  detta befrielsegrund för Sunne Sommarland. En befrielsegrund befriar åberopande
  part från skadestånd och andra påföljder.
 10. Ogiltighet
  11.1 Om domstol skulle finna att någon bestämmelse i Villkoren är ogiltig eller icke
  verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande
  och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.
 11. Kommersiell fotografering
  12.1 Fotografering och videoupptagning i kommersiellt syfte i Sunne sommarland
  är endast tillåten efter godkännande från Sunne Sommarland